Skip to main content

Privacy

Privacyreglement Verloskundige Praktijk Brielle & Westvoorne

Je persoonsgegevens en jouw privacy in onze verloskundigenpraktijk

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om je te informeren over jouw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Verloskundigenpraktijk

In onze verloskundige praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om je medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor jouw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de verloskundigenpraktijk

Verloskundige praktijk Brielle & Westvoorne is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Jouw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • Je wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens verwerkt worden. Dit kan gebeuren door je zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Verloskundige praktijk Brielle & Westvoorne hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met jouw persoonsgegevens.
 • Je persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van jezelf of van je kind(eren). Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Je rechten als betrokkene:

Je hebt de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van jouw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan jouw dossier.
 • Het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.

Je moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden.

Als je gebruik wilt maken van je rechten, dan kun je dit mondeling of schriftelijk aanvragen bij Verloskundige praktijk Brielle & Westvoorne. Je belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, curator of mentor).

In de aanvraag vermeld je de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de cliënt/patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de cliënt/patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Je helpt ons met het opzoeken van je dossier en het beschermen van je privacy als je je vraag zo volledig mogelijk formuleert. De door jou verstrekte gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Verloskundige praktijk Brielle & Westvoorne is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Ook kun je er de voorkeur aangeven om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen.

Verstrekking van je persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Verloskundige praktijk Brielle & Westvoorne hebben de verplichting vertrouwelijk met je persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking persoonsgegevens jouw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor je gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.

Uitwisseling gegevens

Verloskundige praktijk Brielle & Westvoorne wisselt, nadat je hiervoor gericht toestemming hebt gegeven, relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de overige zorgverleners zoals gynaecoloog, kinderarts, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg. Bent je bij de gynaecoloog geweest, dan deelt die op zijn beurt een terugkoppeling met de verloskundigenpraktijk. Zo weet de verloskundige precies wat de bevindingen en het behandelplan van de gynaecoloog zijn geweest.

Verloskundige praktijk Brielle & Westvoorne is lid van de Integrale Geboortezorg Organisatie ‘Zuid aan Zee’. Dit is een coöperatie met als doel de kwaliteit van zorg te verbeteren en samenwerking in de keten van geboortezorg (verloskundigen, gynaecologen Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en de kraamzorg te optimaliseren.

Betreft echoscopie, die binnen onze praktijk verricht wordt, betekent dit dat er gewerkt wordt in één gezamenlijk echodossier van Zuid aan Zee.

Overdracht van je dossier

Als je een nieuwe verloskundige kiest, is het belangrijk dat je nieuwe verloskundige op de hoogte is van je medische geschiedenis. Je medische geschiedenis staat in ons digitale dossier. Het is gebruikelijk dat je oude verloskundige het dossier overdraagt aan je nieuwe verloskundige. De oude verloskundige doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen twee weken, nadat je je oude verloskundige hebt gevraagd het dossier over te dragen aan je nieuwe verloskundige.

Vraag of klacht

Heb je een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen? Of over onze omgang met je medische gegevens? Dan gaat je verloskundige hierover graag met je in gesprek.

Privacy op deze website

Privacy- en cookieverklaring

Bij Verloskundige praktijk Brielle & Westvoorne hechten wij groot belang aan de privacy van de gebruikers van de website. Om je privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden.

 • Informeren – Wij willen je zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
 • Verzameling beperken – Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede werking van de website en de door jou gevraagde diensten.
 • Beveiligen – Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • Recht van inzage en correctie – Wij respecteren je recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring kun je lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en je recht op privacy respecteren en beschermen.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van het gebruik kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • NAW gegevens;
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer
 • Gegevens betreffende je gezondheid;
 • IP-adres

Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • Het aanmaken en bijhouden van je medisch dossier;
 • Het inplannen van een afspraak;
 • Het kunnen onderscheiden van Spam.

Verstrekking aan derden

Je gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en ons, of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geheel geanonimiseerd. Er worden geen statistieken bijgehouden op delen van de website waar je gezondheidsgegevens uitgewisseld worden.

Bewaartermijn

Je persoonsgegevens worden nimmer langer bewaard dan nodig is voor de in deze privacyverklaring of op de website omschreven doelen, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van sessie cookies kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kunt je te allen tijde contact met ons opnemen.

Contact

Verloskundige praktijk Brielle & Westvoorne
Amer 21, 3232 HA Brielle
0181-416102